Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

21 ธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

อบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

28 มิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา

30 เมษายน พ.ศ.2561

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง"( 30 เมษายน พ.ศ.2561)

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 2

19 มีนาคม พ.ศ.2561

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 2

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 1

16 มีนาคม พ.ศ.2561

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 1

12 มีนาคม พ.ศ.2561

"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ STEM Education โครงการ STEM Education โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับรร.สภาราชินีจังหวัดตรัง

31 มีนาคม พ.ศ.2559

โครงการ STEM Education โครงการ STEM Education โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับรร.สภาราชินีจังหวัดตรัง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จัดค่าย PA (public administration) Leadership Youth Camps ปี3   ตอน อยาก-จะ-สื่อ

29 มีนาคม พ.ศ.2559

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จัดค่าย PA (public administration) Leadership Youth Camps ปี3 ตอน อยาก-จะ-สื่อ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

23 มีนาคม พ.ศ.2559

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2559

22 มีนาคม พ.ศ.2559

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2559

นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยการแข่งเขียนรายการนำเที่ยววิถีไทยเชิงสร้างสรรค์Tourism Business Management: Travel, Learn, Share, and Respect

1 มีนาคม พ.ศ.2559

นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยการแข่งเขียนรายการนำเที่ยววิถีไทยเชิงสร้างสรรค์Tourism Business Management: Travel, Learn, Share, and Respect

นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

หน้า : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10