Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางกาญจนลักษณ์ เพชรนะ ผู้อำนวยการกองการบริการและพัฒนายุทธศาสตร์( 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)