Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สนับสนุนส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อในหน้ากาก หน้ากากผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์( 23 เมษายน พ.ศ.2563)

 ในช่วงวิกฤตโควิด-19  ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้สนับสนุนส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อในหน้ากาก หน้ากากผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้หน่วยงานและโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งมอบให้โรงพยาบาล  จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โรงพยาบาลไชยา  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  โรงพยาบาลค่าวิภาวดีรังสิต   โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ และโรงพยาบาลเคียนซา