Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลท่าฉาง มุ่งจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)( 26 มิถุนายน พ.ศ.2563)

 วันที่ 25 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน  (Work Integrated Learning : WIL) กับโรงพยาบาลท่าฉาง  ณ โรงพยาบาลท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติงานจริงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเพื่อให้บริการทางด้านความรู้ทักษะวิชาชีพ แก่นักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

โดย ดร. ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ ลงนามร่วมกับ นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าฉาง โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าฉาง ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

ดร. ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา ตลอดจนการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ  ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง จึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ โรงพยาบาลท่าฉาง ในครั้งนี้