Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์( 27 มกราคม พ.ศ.2561)

 วันนี้ (27 มกราคม 2561) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ครั้งที่ 21 (1/2561) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี