Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


นักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ คว้ารางวัลจากงานสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน( 26 มีนาคม พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 10 เพื่อประกวดนำเสนอผลงานปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาจาก 7 สถาบันเข้าร่วม รวมกว่า 1,500 คน ณ อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์

ทั้งนี้ นักศึกษานักศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในงานวันสหกิจวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 10 ดังนี้

ภาคโปสเตอร์ด้านสัมคมศาสตร์ มนุษศาสตร์และการจัดการ
1. นางสาวจันทรัตน์ ชาคำมูล ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ชื่อหัวข้อโครงงานการ การเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านท่าเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา

ภาคบรรยายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
1. นางสาวเบญจวรรณ บริบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอภาคบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกอบรมพนักงาน บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สงขลา)จำกัดโดยมี ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา

ภาคบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางสาวนัศลินทร์ ทองเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หัวข้อโครงงานเรื่อง การเสื่อมสภาพของวัตถุดิบไม้ยางพารา โดยมี ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา

ภาคบรรยายด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
1. นายดนุสรณ์ ศรีทองกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อโครงงานเรื่อง Expanding partnership in education of Universitas Pendidikan Ganesha to Thailandโดยมี ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก ศูนย์บูรณาการการศึกษากับการทำงาน (WIL) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี