Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ. มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์( 26 มีนาคม พ.ศ.2561)

ม.อ. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น

และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา  โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13  มีนาคม 2561  ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน

       โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่องสงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคมโดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และการเสวนาหัวข้อ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานาน   และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมถึงผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลต่างๆ นับเป็นความตั้งใจ ความทุ่มเทของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญต่างๆ ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นในแนวพระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ให้ "ยึดถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561