Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


นำความรู้สู่การปฏิบัติ ศูนย์ WIL จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา( 27 มีนาคม พ.ศ.2561)

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาฝึกงานและสหดิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณศิลปศาสตร์แลวิทยาการจัดการ กว่า 500 คน ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การฝึกงานและสหกิจศึกษา เป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวที่จะต้องลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมา ทำให้นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจการวิเคราะห์ และประเมินผลอย่างเป็นรูปแบบ รวมทั้งการจัดเตรียม และนำเสนอรายงานจากประสบการณ์การทำงานจริงของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก่อนออกปฏิบัติงานงานยังสถานประกอบการจริง เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม พัฒนาประเทศชาติในอนาคต