Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.อ. สุราษฎร์ฯ อบรมเข้มเขียน CV จดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน( 29 มีนาคม พ.ศ.2561)

 

 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 กว่า 300 คน เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการสมัครงาน เทคนิคการเขียน CV จดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมี ดร.วิชุตา แซ่เจีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเกษตรครบวงจร อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและเรียนรวม

 


การจัดการอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งกิจกรรมการสร้างความสามารถในการสื่อสารและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทางเลือกในการตัดสินใจนอกเหนือจากสายงาน โดยการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่มีทักษะทางภาษา ได้รับโอกาสที่มากกว่าเสมอ การฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ