Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1” (SDGs)( 29 มีนาคม พ.ศ.2561)

 มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 : สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน (The 1st National Public Health Research Conference-Public Health in Sustainable Goals : SDGs เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนองานวิจัยและวิชาการ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1(SDGs) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสาธารณสุขไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Climate Change,tropical diseases and SDGs” และ Dr. K. SURESH KUMAR Director WHO Collaborating Center For Community Participation in Palliative Care and Long Term Care บรรยายพิเศษในหัวข้อ Sustainable Development Goals. การนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 3.บุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ 4.การพัฒนาบริการระบบสุขภาพ 5.แพทย์แผนไทย 6.การศึกษา ชุมชนและสังคม 7.โรคเรื้อรัง 8.การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและ 9.International Session ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์เข้าร่วมกว่า 64 ผลงาน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 

ขอบคุณภาพจาก สำนักนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์