Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


เจ๋ง!!! นักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ คว้ารางวัลจากโครงการ PSU Spelling Bee Season 2 (TOEIC Vocabs)( 4 เมษายน พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561ทืี่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ PSU Spelling Bee Season 2 (TOEIC Vocabs) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและเห็นความสำคัญทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความสามารถความกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะทางความคิดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 5 ทีม และมี 1 ทีม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย
1. 5840410563 นายธนภัทร ไชยทอง สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2. 5940410730 นายณัฐชนน รัตถิวัลย์ สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
3. 5940310948 Mr. Ratana Kheang สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมีอาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน​