Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


20 เม.ย. 2561 จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561( 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

 20 เม.ย. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม "ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ บุคลากรได้ร่วมกันสรงน้ำหลวงพ่อเพชร พระพุทธสิหิงค์ และร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่นับถือ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ โถงอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยในปีนี้บุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีรดน้ำขอพรจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี (นายปิยะ ชนะศักดิ์) คุณเชาวพงศ์ ฐิติสวัสดิ์ คุณสาธร  เหลืองปฏิพัทธ์ และคุณนภดล ศรีภัทรา ก่อนเริ่มกิจกรรม      รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปี 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และเป็นกันเอง