Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแมลงหนอนปลอกน้ำ ครั้งที่ 16( 5 มิถุนายน พ.ศ.2561)

 4  มิ.ย. 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแมลงหนอนปลอกน้ำ ครั้งที่ 16 (The 16th  International Symposium on Trichoptera) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี หัวหน้าสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เกี่ยวกับ Trichoptera (caddisflies) มี่ทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบนิทรรศการ (poster presentation) รวมทั้งการทัศนศึกษาในพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง ซึ่งมีนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงหนอนปลอกน้ำชาวต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ และนักวิจัยผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 100 ท่าน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเคพาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี