Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


นักเรียน แห่สอบสัมภาษณ์ "ม.อ.สุราษฎร์ธานี" กับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0( 11 มิถุนายน พ.ศ.2561)

 วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) ฝ่ายรับนักศึกษาใหม่ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ 3) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นักเรียนจากทั่วประเทศ แห่เข้าสอบสัมภาษณ์ หลังยืนยันสิทธิ์ ใน 2 คณะวิชา 15 หลักสูตร ของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็นสาขาที่ต้องการของตลอดแรงงาน ในยุค Thailand 4.0 อาทิ เกษตร อาหาร ดิจิทัลและไอที อุตสาหกรรม ภาษา การท่องเที่ยว และการจัดการ

ผู้ปกครองของนักเรียน เปิดเผยว่า "ดีใจที่ลูกสอบติดที่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของการจัดการศึกษา การดูแลบุตรหลานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าถ้าลูกเรียนจบจากสถาบันแห่งนี้ ลูกจะมีงานทำที่ดีแน่นอน"

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ Admissions ( TCAS รอบ 4) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561 สมัครออนไลน์ที่ http://tcas.cupt.net/ โดยสอบถามรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา ที่เปิดรับได้ที่ facebook : รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี