Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือ ศรีพันวา และบริษัทในเครือ ชาญอิสสระ เรสซิเดนช์ ร่วมพัฒนาบัณฑิตด้วยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)( 28 สิงหาคม พ.ศ.2561)

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนช์จำกัด ในโครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา”โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีลงนามร่วมกับ คุณจิรวดี โชคประทานทวี ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

รศ.สุชาดา  ทิพย์มนตรี กล่าวว่า “ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ และสามารถบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติงานจริง จนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนที่ทันสมัย และได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น อันจะนำปาสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการสร้างนักศึกษาให้มีความสามารถและทักษะวิชาชีพซึ่งตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติอีกด้วย