Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่( 19 กันยายน พ.ศ.2561)

               12 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ (ผู้อำนวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์) และนางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา) พร้อมบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในหารบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี