Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


เวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer)( 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

 10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระยะ 4 ปี (2561-2565) โดย รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำวิทยาเขต ซึ่งได้แบ่งผู้รับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการวิชาการ หลักสูตร งานวิจัย และคุณลักษณะบัณฑิต กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและทิศทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการจากคณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี