Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ. ร่วมกับ Hochschule Osnabrucek พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ( 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Hochschule Osnabrucek สหพันธรัฐเยอรมนี เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ