Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3( 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) ดร.ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

การปฎิบัติสหกิจศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนของนักศึกษา  เชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และองค์กร / หน่วยงาน / สถานประกอบการภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานวันสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการออกปฎิบัติสหกิจศึกษา เพื่อถ่ายทอดให้กำนักศึกษาชั้นปีที่ 3

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ทั้งภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายต่อไป