Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 25(2/2562)( 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562)

 วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 25(2/2562) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี