Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรหลาน( 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562)

 วันนี้ (20 กรกฎาคม 2562) รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง UD 266 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง จึงจัดประชุมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดูแลบุตรหลาน รูปแบบการเรียนการสอน กฎระเบียบแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย โดยสำหรับวันนี้ เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ