Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือหอการค้า ร่วมพัฒนาบัณฑิตด้วยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)( 7 สิงหาคม พ.ศ.2562)

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) กับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคุณจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดพิธีลงนามขึ้น ณ ห้องท่าวัง 3 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษาที่ต้องการให้นักศึกษาได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน และได้รับความรู้จากการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กร เพื่อคุณภาพของนักศึกษาของสถาบัน ตอบสนองความต้องการขององค์กรภาคธุรกิจ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป ภาคธุรกิจได้รับการสนับสนุนด้านการทำงานของนักศึกษาที่ผ่านทางโครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) และนักศึกษาได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคตได้ โดยมีคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ได้แก่
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
4. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี