Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการระดมสมองเพื่อหาทิศทางการวิจัยและส่งเสริมนักศึกษาด้านเทคโนโลยียาง (ONE RUBBER PSU PROJECT)( 7 สิงหาคม พ.ศ.2562)

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ. และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการระดมสมองเพื่อหาทิศทางการวิจัยและส่งเสริมนักศึกษาด้านเทคโนโลยียาง (ONE RUBBER PSU PROJECT) เพื่อเชื่อมโยงนักวิจัยให้มีความเข้าใจในทิศทางการทำวิจัยด้านยางพาราและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการด้านยางพารา ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี