Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน PSU Masterchef 2019( 26 กันยายน พ.ศ.2562)

 

วันที่ 20 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน AFTEC มหาวิทยาลัยยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น จัดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งดัดแปร ครั้งที่ 2 (PSU Masterchef 2019 “Amorphous Rice Flour”) เพื่อค้าหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับพร้อมและเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ อากิฮิโระ นิชิโอกะ คณาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยยามากาตะประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ข้าวเป็นอาหารหลักไม่เพียงเฉพาะ
ของประเทศไทยแต่ยังเป็นอาหารหลักของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมอาหารกำลังเป็นที่แพร่หลาย และเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจจะสามารถสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมอาหารได้มาก หากแต่ยังมีข้อจำกัด เนื่องด้วยข้าวมีโครงสร้าง และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ยากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำข้าวมาผ่านกระบวนการพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง จะช่วยให้ได้แป้งข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษและสามารถนำไปประยุกต์ในอาหารได้หลากหลายประเภทซึ่งเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันในวันนี้