Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์( 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์   โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ยกระดับความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการ สำหรับวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562  หัวข้อ การปฏิบัติการทางฟิสิกส์