Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี ประจำปี 2563”( 7 สิงหาคม พ.ศ.2563)

 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดศูนย์กีฬาและสุขภาพ เป็นตัวแทนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี ประจำปี 2563” เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี