Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


QR Code สแกนจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ ส่วนเงินงบประมาณให้โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เงินในงบประมาณ-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 10 สิงหาคม พ.ศ.2563)

 QR Code สแกนจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ ส่วนเงินงบประมาณให้โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เงินในงบประมาณ-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี