Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


กระทรวง อว. ร่วมกับ มมส. จัด SCiUS Forum ครั้งที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านการวิจัย ผ่านเครือข่าย วมว. 19 ศูนย์( 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563)

 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการการจัดงานนำเสนอผลงานของนักเรียน วมว. (SCiUS Forum ครั้งที่ 10)  ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี  โดยกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 10  เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการนำเสนอผลงาน Poster Presentation และ Oral Presentation แบบออนไลน์ขึ้น โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ไปยังคู่ศูนย์ วมว. ทั่วประเทศ จำนวน 19 คู่ศูนย์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกำหนดการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563