Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


“Kick off โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี”( 11 มกราคม พ.ศ.2564)

“Kick off โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุน ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการยุวชนอาสา ชื่อโครงการ ระบบวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Community-based Tourism Planning System, Case Study of Chaiya Route, Surat Thani Province) โดยมีวัตถุประสงค์ การสร้างและเตรียม “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อรองรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์ ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ และระบบสารสนเทศ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในชีวิตจริง

โดยทีมคณาจารย์และนักศึกษาได้ลงพื้นที่ในวันที่ 5 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ชี้แจงวัตุประสงค์และภาพรวมของโครงการในพื้นที่ อำเภอไชยา รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอไชยา ประกอบด้วย

1) กลุ่มชุมมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเลม็ด


2 ) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง

 


3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา

 

 

เพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจในการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนและกิจกรรมต่อไป