Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


สอบสัมภาษร์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564( 29 มกราคม พ.ศ.2564)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษร์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 ในโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ ฯ และโครงการมุ่งมั่นสงขลานครินทร์ โดยใช้ระบบออนไลน์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-1