Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ทีมงานยุวชนอาสา ม.อ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอไชยา วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ในโครงการยุวชนอาสา เรื่อง ระบบวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  กรณีศึกษา เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของอำเภอไชยา เริ่มต้นที่ ประวัติที่มาการก่อเกิดมวยไชยา ท่าทางของมวย ความแตกต่างของมวยไชยากับมวยสากลและการมาเผยแพร่มวยไชยาในอำเภอไชยา จุดที่สองคือธนาคารปูม้าบ้านแหลมโพธิ์ เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และวิถีชาวประมงเช่น การทำอวน ซ่อมแห แกะปูและชมผลิตภัณฑ์แปรรูปของชาวบ้านที่จำหน่ายเป็นสินค้า OTOP จุดที่สาม การทอผ้าไหมพุมเรียงของสะสมพื้นบ้านและแวะร้านขายผ้าไหมวรรม๊ะ ที่มีการจำหน่ายผ้าไหมหลากหลายรูปแบบ สามารถรับชมการทอผ้าได้ในบริเวณหลังร้าน จุดที่สี่พิพิธภันฑ์พื้นบ้านเมืองไชยาที่อยู่บริเวณของวัดเวียง และสถานที่สุดท้ายคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยาที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมโบราณวัตถุที่ขุดพบในเขตพื้นที่อำเภอไชยาซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยศรีวิชัย พิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุไชยาที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี