Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


บุคลากรดีเด่น ของสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562( 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)

 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น ของสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่ นางอัจฉรา นาคครื้น นักวิชาการอุดมศึกษา และ นางสาวฉัตรทิพย์ วิเศษ นักวิชาการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี