Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติใน "งานคุณค่าสงขลานครินทร์" ประจำปี 2564( 15 มีนาคม พ.ศ.2564)

 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถือวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกำหนดให้จัดกิจกรรม "งานคุณค่าสงขลานครินทร์" เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติใน "งานคุณค่าสงขลานครินทร์" ประจำปี 2564 ดังนี้

1. อาจารย์วาสนา  บุญแสวง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          - รางวัลผู้ผ่านการประเมินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยของอังกฤษ (UK-PSF)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          - รางวัลผู้ผ่านการประเมินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยของอังกฤษ (UK-PSF)

3. นายนิติพงษ์ สงฆ์ทองแก้ว บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

          - รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562 ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

4. นายณรงค์ศักดิ์ สังข์ทอง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          - รางวัลนักศึกษาดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

และนอกจากนี้ยังมีบุคลากร อีก 2 ท่าน ที่ไม่ได้เข้ารับรางวัล ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          - รางวัลพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประเภทเข็มทองคำขั้นสูง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ มณีกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

          - รางวัลพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประเภทเข็มทองคำ