Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช( 15 มีนาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธอการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาสำคัญในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การท่องเที่ยว และภาษา นับเป็นโอกาสดี ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางในการเปิดประตูแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ เพื่อต้อนรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชน ที่จะได้มาศึกษาหาความรู้ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรม ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งจะส่งเสริมในเกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่และประเทศต่อไป

ด้านอธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไชในรูปแบบสิ่งก่อสร้าง อาคาร ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า รวมถึงการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ อันสอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงาน จนนำมาสู่การก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไชแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนั้น การที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมยินดีในพิธีเปิดอาคารสำนักงานฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งของพวกเราชาวสงขลานครินทร์ทุกคน

หลังจากเสร็จวสิ้นพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ ในบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย รวมทั้งทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่และประเทศ พร้อมยี่ยมชมผลการดำเนินงานในพื้นที่ทุ่งใสไช