Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช( 26 เมษายน พ.ศ.2564)

 25 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในนามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี