Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564( 18 มิถุนายน พ.ศ.2564)

    เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปฐมโอวาท พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาพบพวกเราทุกคน เพื่อร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีที่พวกเราได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “มหาวิทยาลัยแห่งการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” อย่างเป็นทางการ ปีนี้เราอาจจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่พิเศษและแตกต่างกว่าทุก ๆ ปี เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเอง ขอให้นักศึกษาทุกคนไม่ละความพยายามในการเรียนรู้ และตั้งใจดูแลตนเองเพื่อเป้นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมของเรา สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างมั่นคง มุ่งมั่นสู่ความเจริญงอกงาม เป็นต้นกล้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติ ปัญญา และความเพียร เติบใหญ่เป็นผู้มี “คุณ” แก่แผ่นดิน และจะได้เป็นผู้สร้าง “ประโยชน์” แก่ประเทศชาติต่อไป
 
 
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น แตกต่างไปจากระดับมัธยมอยู่มาก นักศึกษาต้องฝึกที่จะพึ่งพาตนเองต้องใช้ทั้งกำลังกาย และกำลังใจ ในการก้าวขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่มุ่งหวัง โดยมีครูอาจารย์คอยช่วยเหลือประคับประคอง และให้วิชาความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดระยะเวลาประมาณ 4 ปีต่อไปข้างหน้า ที่พวกเราต้องใช้ชีวิตและเรียนรู้อยู่ที่นี่ ขอให้พวกเราเพิ่มพูนความรู้ ตักตวงประสบการณ์ให้เต็มที่ผมขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างมั่นคง ประสบความสำเร็จในการเรียน และดำรงตนภายใต้พระปณิธาน “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง” ด้วย
 
 
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย และองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ New Normal เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ลดจำนวนการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-2019