Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) มุ่งสู่การเป็น Green and Clean Campus( 28 มิถุนายน พ.ศ.2564)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ชวนชมความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน และพันธ์ไม้ดอกนานาพันธุ์ที่กำลังเติบโต ดอกไม้เบ่งบานเหลืองอร่ามปกคลุมพื้นที่ด้านหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) เพื่อก้าวเข้าสู่ Green and Clean Campus ของวิทยาเขตอย่างเต็มรูปแบบ

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) เพื่อก้าวเข้าสู่ Green and Clean Campus วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ตอบรับในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยการเปลี่ยนขยะ เศษใบไม้ และของเสียอื่นๆ มาทำเป็นปุ๋ย ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ จากเศษไม้แล้วนำไปกำจัดวัชพืช นอกจากนั้นได้ปรับและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 12 ไร่ บริเวณด้านข้างหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อเป็นการผลิตกิ่งพันธุ์มาปลูกในวิทยาเขตและแจกจ่าย ไปยังวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในขณะนี้มีการปลูกต้นไม้พันธุ์หลากหลายชนิด เช่น คริสติน่า ไทรเกาหลี ไทรอังกฤษ ไทรยอดทอง ไทรอินโด พุดศุภโชค พวงแสด ดอนญ่า สนหอม หงส์ฟู่ และเอื้องทอง และมีการปลูกไม้ดอก เช่น ทานตะวัน คอสมอส และปอเทือง เพื่อความสวยงามและเก็บเมล็ดพันธ์ไว้ใช้ในอนาคต นอกจากนี้เพื่อปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และอยู่อาศัยให้มากที่สุด และพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สู่การเป็น Green and Clean Campus เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs)


รศ.ดร.เจริญ กล่าวว่า ขณะนี้ทุ่งทานตะวัน คอสมอส และปอเทือง ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำลังเริ่มเบ่งบานเต็มพื้นที่ 12 ไร่ อยากเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ซึ่งฉากหลังของทุ่งดอกไม้นี้คือเขาท่าเพชรภูเขาแห่งเดียวในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่เป็นแห่งโอโซนของชุมชนเมืองแห่งนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บุคลากรและนักศึกษา ยังคงต้องยึดตามหลัก D-M-H-T-T เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนในระหว่างที่เข้าไปเก็บภาพในพื้นที่ดังกล่าว