Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ศูนย์บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 19 สิงหาคม พ.ศ.2564)

 

วันนี้(18 สิงหาคม 2564) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว
.
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นการผนึกกำลังระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการฉีดวัคซีนรอบแรก ในวันที่ 18 และ 20 - 23 สิงหาคม 2564 โดยมียอดการจองวัคซีน กว่า 8,000 คน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" (วัคซีนทางเลือก) จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีฟรี รอบแรกจำนวน 12,000 คน โดยมีสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย และโรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยจะกระจายวัคซีนไปให้ทั่วถึงประชากรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี