Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


เปิดพื้นที่่บริการประชาชนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 8 กันยายน พ.ศ.2564)

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลทักษิณ เปิดพื้นที่่บริการประชาชนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 -15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยทั้งโรงพยาบาลทักษิณได้เพิ่มศักยภาพในการบริการฉีดวัคซันให้กับประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิมประมาณวันละ 1,200 คน เป็นวันละ 3,000 คน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีโดยเร็วที่สุด
 
ขอบคุณภาพข่าว จากโรงพยาบาลทักษิณ