Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


รับการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย - โรงเรียน( 8 กันยายน พ.ศ.2564)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี รับการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย - โรงเรียน เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี