Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


11-12 พ.ย. 2564 กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 28 ตุลาคม พ.ศ.2564)

Link รับสมัคร CLICK