Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


การประชุมหารือทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 20 ธันวาคม พ.ศ.2564)

                        วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนายสมชาย เสมมณี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวเเละกีฬาสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โดยเวทีขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสังคมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งนี้ เริ่มต้นด้วย เวทีประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา (กิจกรรมการรับฟังความต้องการของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย องค์กร ภาคีที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 1เเละจะต่อเนื่องอีก 5 ครั้ง 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการรับฟังความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ภายในคณะฯ 2)เวทีรับฟังความต้องการของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย องค์กร ภาคีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2-3 4)ประชุมเชิงปฏิบัติคณาจารย์การวางแผนการบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับงานวิจัย งานการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 5)ประชุมเชิงปฏิบัติคณาจารย์การวางแผนการบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับงานวิจัย งานการเรียนการสอน ครั้งที่ 2