Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14( 13 ธันวาคม พ.ศ.2565)

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคใต้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2551 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ มีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้มีนโยบายให้ดำเนินการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 14 ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2565 และจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจาก 4 คู่ศูนย์ 5 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. นี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างผลงานนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการในอนาคต และเกิดการพัฒนาต่อยอดโครงงานวิจัยที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศต่อไป