Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไตรภาคี และ ทวิภาคี( 13 ธันวาคม พ.ศ.2565)

                                                 9 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคี โดยรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวพรพรรณ ตันสุภาว์ ประธานสโมสรฟุตบอลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมฟุตบอลให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกสอนในท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถกีฬาฟุตบอล ยกระดับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น สู่ความเป็นมืออาชีพ และสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
 
 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทวิภาคี โดยรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และนายณัฐนวรรธ ศักดา นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้บริการทางด้านความรู้และทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาและบุคลากรทั้งสองฝ่าย