Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ จับมือโรงเรียนทั่วภาคใต้ ร่วมพัฒนาการศึกษาเยาวชนในส่วนภูมิภาค( 6 มกราคม พ.ศ.2566)เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 21 โรงเรียนทั่วภาคใต้ โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู จากโรงเรียนทั่วภาคใต้ ณ ห้องประชุมอ่าวไทย อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขตล้วนเป็นไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกัน  คือ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  การสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม มุ่งสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

 

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษากับประชากรในพื้นที่ภาคใต้ และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้านต่าง ๆ และเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษา ให้นักเรียนมีโอกาสเข้ามาศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เพิ่มขึ้นอีกด้วย