Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวอบรม/สัมมนา


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Business Idol ครั้งที่ 2 ฟังบรรยายจากคุณตัน ภาสกรนที ( 9 สิงหาคม พ.ศ.2554)

                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Business Idol ครั้งที่ 2 สู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บรรยายโดย คุณตัน   ภาสกรนที  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตันไม่ตัน จำกัด ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม  2554  เวลา 13.00 16.00 น. ณ  ห้อง UD 266  อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี