Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ


สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จัดค่าย PA (public administration) Leadership Youth Camps ปี3 ตอน อยาก-จะ-สื่อ( 29 มีนาคม พ.ศ.2559)

              สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จัดค่าย PA (public administration) Leadership Youth Camps ปี3   ตอน อยาก-จะ-สื่อ โดย อ.ศิริพร เพ็งจันทร์ ได้ ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา ณ หาดบางดี-เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 60 คน

เป้าประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพิ่มแรงจูงใจพร้อมให้เยาวชนความตระหนักถึงภาวะความเป็นผู้นำทั้งในชุมชนของตนเองและต่อสังคมภายนอก สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมต่อไป

จากกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษารู้จักตัวตนของตนเอง ผู้อื่นและการเรียนรู้ชุมชน และนำเสนอชุมชน ด้วยการผลิตสื่ออย่างง่ายจาก “Smarphone” ซึ่งผลจากกิจกรรม วันที่ 1 นักศึกษาร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์และกิจกรรมพลังกลุ่ม และยังได้ร่วมกันสร้างบ้านปลากับชุมชน กิจกรรมวันที่ 2 นักศึกษาได้ฝึกทำสื่อกับทีมนักข่าวพลเมือง ThaiPBS นครศรีธรรมราชด้วย “Smartphone” ออกเป็น 4 ชิ้นงาน “1.ศาสนากับวิถีชีวิต 2. ประมงพื้นบ้าน 3.แนวกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 4.ศาสนาบนความแตกต่าง” และกิจกรรมภาคกลางคืน คือ กิจกรรมรอบกองไฟ เป็นเวทีพูดคุย“นักศึกษา นักข่าวและชุมชน โดยถ่ายทอดสดผ่าน ลิกอร์ทีวี” และกิจกรรมวันที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่าง นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ แกนนำชาวบ้าน ชุมชนและนักศึกษา ในประเด็น “สร้างเขื่อนกั้นแนวชายฝั่งอย่างไรไม่กระทบวิถีชีวิตและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย และได้ให้สัมภาษณ์แก่ รายการ ตู้ปณ ข่าว 3 ,หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

การจัดค่ายครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตัวเอง การทำสื่อง่ายๆเป็นด้วยตัวเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกับชุมชน รวมไปถึงแนวคิดการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม

ผลต่อเนื่องจากกิจกรรมของค่าย คลิปการเรียนรู้ชุมชน ได้ออกอากาศ ช่วงนักข่าวพลเมือง ทางช่อง ThaiPBS และได้มีการข่าวเสนอทางหน้าหนังสือพิมพ์ และสร้างการเรียนรู้ที่แก้ไขปัญหาชุมชนได้จริง เพราะหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลบางดี-เสาเภา ได้เสนอรูปแบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขต่อไป