Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ


โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 1( 16 มีนาคม พ.ศ.2561)

 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 1

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับบริการวิชาการ ประจำปีงบ 61 ได้จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย ณ ตลาดประชารัฐบางใบไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน และประชาชนเกิดความตระนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน และเพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดงานจักสานใบมะพร้าว โดยปราชญ์ชุมชน คุณพิศมัย เฟรเซ่อร์ (พี่ไหม ) ,คุณนิตา ขุนทอง (พี่ปราณี) ลายที่ 1 ลายขัด ,ลายที่ 2 ลายตาข่าย ,ลายที่ 3 ทำแจกันใส่ดอกไม้ รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี