Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ


พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง"( 30 เมษายน พ.ศ.2561)( 30 เมษายน พ.ศ.2561)

 พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา“โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง”โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จโรงเรียนผู้สูงอายุ มีนายพรหมพชร นาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยการจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง” มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง รุ่นที่ จำนวน 50  คน รับมอบวุฒิบัตร วันที่ 26 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี