Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 2 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก